skip to Main Content
Menu
Các Tiêu Chí Thưởng điểm – Chương Trình Tích Lũy điểm Thưởng “Gắn Bó Dài Lâu”

Các tiêu chí thưởng điểm – Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu”

Tất cả Quý khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam đều có thể dễ dàng tích lũy điểm thưởng trong Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu” thông qua các tiêu chí thưởng điểm và số điểm thưởng mới được áp dụng kể từ ngày 15/06/2016 như sau:   v  ĐIỂM THƯỞNG KHI THANH…

Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn