skip to Main Content
Menu

Tôi có thể duy trì hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của tôi khi tình hình tài chính khó khăn?

Có. Dai-ichi Việt Nam luôn mong muốn hỗ trợ khách hàng duy trì hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của mình để bảo toàn quyền lợi bảo hiểm. Khi tình hình tài chính khó khăn, khách hàng có thể lựa chọn một trong những giải pháp sau để tiếp tục duy trì hợp đồng:

  • Sử dụng thời gian Gia hạn đóng phí bảo hiểm (60 ngày kể từ ngày đến hạn nộp phí)
  • Sử dụng bảo tức tích lũy (nếu có) của hợp đồng hoặc áp dụng điều khoản vay phí bảo hiểm tự động để trả phí
  • Giảm số tiền bảo hiểm để phí bảo hiểm phù hợp với khả năng đóng phí hiện tại

Lưu ý: Trường hợp hợp đồng mất hiệu lực có thể yêu cầu Công ty khôi phục lại hiệu lực hợp đồng trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng mất hiệu lực với điều kiện khách hàng thanh toán đủ các khoản phí chưa thanh toán và đáp ứng yêu cầu thẩm định của Công ty.

Back To Top
Search
Đăng ký tư vấn